I/ DOWNLOAD PDF DOCUMENTS ABOUT VIETNAM WATER STANDARDS

1/ QCVN 01-1:2018/BYT: 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

National technical regulation on Domestic Water Quality

2/ QCVN 01:2009/BYT:

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG

National technical regulation on drinking water quality

3/ QCVN 6-1:2010/BYT: 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN VÀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

National technical regulation for bottled/packaged natural mineral waters and drinking waters

4/ QCVN 08-MT:2015/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT

National technical regulation on surface water quality

5/ QCVN 09-MT:2015/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

National technical regulation on ground water quality

6/ QCVN 10-MT:2015/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN

National technical regulation on marine water quality

7/ QCVN 11-MT:2015/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN

National technical regulation on the effluent of aquatic products processing industry

8/ QCVN 12-MT:2015/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY

National technical regulation on the effluent of pulp and paper mills

9/ QCVN 13-mt: 2015/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM.

National technical regulation on the effluent of textile industry

10/ QCVN 28: 2010/BYT:

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI Y TẾ

National technical regulation on Health Care Wastewater

11/ QCVN 40: 2021/BTNMT:

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP.

National technical regulation on Industrial Wastewater

12/ QCVN 62-mt: 2016/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

National technical regulation on the effluent livestock 

II/ DOWNLOAD PDF DOCUMENTS ABOUT VIETNAM AIR POLLUTION AND NOISE STANDARDS

1/ QCVN 05:2013/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

National Technical Regulation on Ambient Air Quality

2/ QCVN 06:2009/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

National Technical Regulation on Hazardous substances in ambient air

3/ QCVN 19: 2009/BTNMT 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ

National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts

4/ QCVN 20: 2009/BTNMT 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ

National Technical Regulation on Industrial Emission of Organic Substances

5/ QCVN 21: 2009/BTNMT 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT PHÂN BÓN HÓA HỌC

National Technical Regulation on Emission of Chemical Fertilizer Manufacturing Industry

6/ QCVN 23: 2009/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG

National Technical Regulation on Emission of Cement Manufacturing Industry

7/ QCVN 26:2010/BTNMT

QUY CHUN K THUT QUC GIA V TING N

National Technical Regulation on Noise

8/ QCVN 02:2012/BTNMT

QUY CHUN K THUT QUC GIA VĐỐT CHT THI RN Y T

National Technical Regulation on Solid Health Care Waste Incinerator

III/ DOWNLOAD PDF DOCUMENTS ABOUT VIETNAM SLUDGE AND HAZARDOUS STANDARDS

1/ QCVN15:2008/BTNMT 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG ĐẤT

National technical regulation on the pesticide residues in the soils

2/ QCVN 07:2009/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIAVỀ NGƯỠNG CHẤT THẢI NGUY HẠI

National Technical Regulation on Hazardous Waste Thresholds

3/ QCVN 41: 2011/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐỒNG X LÝ CHT THI NGUY HI TRONG LÒ NUNG XI MĂNG

National Technical Regulation on Co-processing of Hazardous Waste in Cement Kiln

4/ QCVN 02:2012/BTNMT 

QUY CHUN K THUT QUC GIA VĐỐT CHT THI RN Y T

National Technical Regulation on Solid Health Care Waste Incinerator

5/ QCVN 30: 2012/BTNMT 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP

National Technical Regulation on Industry Waste Incinerator

6/ QCVN 50:2013/BTNMT

QUY CHUN K THUT QUC GIA V NGƯỠNG NGUY HI ĐỐI VI BÙN THI T QUÁ TRÌNH X LÝ NƯỚC

National Technical Regulation on Hazardous Thresholds for Sludges from Water Treatment Process

7/ QCVN03MT:2015/BTNMT

QUY CHUN KTHUT QUC GIA VGII HN CHO PHÉP CAMT SKIM LOI NNG TRONG ĐT

National technical regulation on the allowable limits of heavy metals in the soils

REFERENCES MORE LIST OF PRODUCTS SUPPLIED BY SONG PHUNG