TIỆN ÍCH TÍNH TOÁN

TIỆN ÍCH TÍNH VẬT LIỆU LỌC

 – Xác định kích thước bồn lọc

 – Xác định công suất lọc phù hợp

 – Lựa chọn vật liệu lọc 

 – Xác định khối lượng vật liệu lọc cần thiết đổ vào bồn lọc

 – Tính được tổng chiều cao vật liệu lọc

TIỆN ÍCH TÍNH CỘT LÀM MỀM NƯỚC

 – Xác định được nước đang dùng là nước cứng hay nước mềm

 – Xác định kích thước bồn làm mềm

 – Xác định công suất hệ làm mềm nước

 – Tính được thể tích hạt nhựa trao đổi ion cần thiết 

 – Tính được chu kỳ bao lâu hoàn nguyên hạt nhựa 1 lần

 – Tính được lượng muối cần dùng để hoàn nguyên

TIỆN ÍCH TÍNH LIỀU LƯỢNG CHÂM HÓA CHẤT CLO KHỬ TRÙNG

 – Xác định được liều lượng hóa chất tiêu thụ trong ngày

 – Xác định tỷ lệ hóa chất cần pha

 – Xác định lưu lượng hóa chất cần châm vào hệ thống

 

TIỆN ÍCH TÍNH HÓA CHẤT CHỐNG CÁU CẶN MÀNG RO  

 – Xác định được liều lượng hóa chất tiêu thụ trong ngày

 – Xác định tỷ lệ hóa chất cần pha

 – Xác định tỷ lệ thu hồi màng RO

 – Xác định lưu lượng hóa chất cần châm vào hệ thống

 

THAM KHẢO THÊM DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM DO SONG PHỤNG CUNG CẤP